ประวัติเทศบาล  
  ข้อมูลสภาพทั่วไป  
      ข้อมูลทั่วไป  
       ลักษณะทางเศรษฐกิจ  
       ลักษณะทางสังคม  
      ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน  
      ลักษณะทางด้านทรัพยากร  
  ข้อมูลหมู่บ้าน  
  ข้อมูลอื่น ๆ  
  รวมภาพเทศบาล  
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  พนักงานเทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  อำนาจหน้าที่  
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย  
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา  
  กองการประปา  
  กองสวัสดิการสังคม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  แผนพัฒนาสามป  
  แผนการดำเนินงาน  
  แผนอัตรากำลัง  
  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายรับรายจ่าย

 
 
  พรบ. / พรก.  
  กฎกระทรวงและระเบียบ  
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
   
 
 
 
      ขอเชิญเข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ (ฟรี)
      การกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำ...
      แจ้งการงดกระจายข่าวทางหอกระจายข่าวของเทศบาลฯ ชั่วคราว
      ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
      ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดหนองพะอง
 
 
   
 
 
 

 
 
   
 
 
 
      ประกาศสอบราคาจัดซื้อมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำซัมเมอร์สชิเบิ...
 
 
   
 
 
   
 
   
     
            แนวทางการจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟู...
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
หัวข้อ
 
เดือดร้อนจากใบปลิวเงินกู้นอกระบบ
 
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา
 
การพนัน
 
เซียนเกมเคาน์เตอร์-สไตร์ค "Christian Sellergren"
 
ผลพวงมาจากการพนันทั้งนั้น
 
 
     
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
 
             
หน้าแรก | ผลงานและแผนงาน | สถานที่สำคัญ | กระดานข่าว | ติดต่อเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง
เลขที่  99  หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  74110     โทร. 0-2429-4740 , 0-2429-4742-3    โทรสาร 0-2429-4744  
 
Copyright  ©  เทศบาลตำบลสวนหลวง      2008  All rights reserved.